De-Vlindervalei

Een helende reis naar Je-Zelf

Reglment & voorwaarden


Reglement – overeenkomst

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

Energetische geneeswijzen consult (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen zijn vermeld in deze behandelovereenkomst.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

 

-            De Energetische geneeswijzen coach is gehouden te handelen conform de regelgeving.

-            De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de Energetische geneeswijzen coach te verstrekken.

-            De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

-            De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

-            Energetische geneeswijzen coach verplicht zich informatie betreffende de behandeling te  verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.

-            De Energetische geneeswijzen coach zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.

-            De Energetische geneeswijzen coach mag zonder toestemming van de cliënt geen  bepaalde (be)handelingen verrichten.

-            De Energetische geneeswijzen coach verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.

-            De Energetische geneeswijzen coach verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen

                      naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.  

-            Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

-            Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

-            Indien de hulpvrager tegen het advies in van de Energetische geneeswijzen coach de

                overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de Energetische geneeswijzen coach een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de Energetische geneeswijzen coach in, voor eigen risico, het onderzoek of de  behandeling voortijdig heeft beëindigd.  

-            De Energetische geneeswijzen coach kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.

-            De Energetische geneeswijzen coach zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

-            Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan  per consult overgemaakt worden.

-            De Energetische geneeswijzen coach heeft een inspanningsverplichting, geen  resultaatverplichting.

 

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende coach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

-            zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens

-            er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-            om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

-            voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

-            voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

-            een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële    administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier (blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst) worden vereist 15 jaar te bewaren.